Archief

donderdag 17 januari 2013

Lijst Dedecker en Progressief Kartel roepen gemeenteraad samen.

.
Artikel 40 van het Gemeentedecreet stipuleert duidelijk dat de gemeenteraad een huishoudelijk reglement moet goedkeuren bij aanvang van de legislatuur en dit om de nieuwe gemeenteraadsleden niet te confronteren met een huishoudelijk reglement opgelegd door een vorige gemeenteraad.
Bovendien zijn er sinds 01/01/2013 bepalingen die wettelijk dienen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en is het huidig reglement niet voorzien op verschillende voorzitters van gemeenteraad en politieraad, welke een normaal verloop van een gemeenteraad quasi onmogelijk maakt.

Daarom besloot Lijst Dedecker om samen met het Progressief Kartel en conform artikel 20 van het gemeentedecreet de gemeenteraad samen te roepen op maandag 28 januari 2013. ( Art. 20, tweede lid: “De voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen.”)

Jean Marie Dedecker: “De huidige meerderheid van Open VLD/CD&V heeft niet alleen geen bestuursvisie, want we wachten nog steeds op het bestuursakkoord, ze blinkt ook uit in bestuursloosheid. Ze waren anders wel heel snel om de verdeling van hun postjes in VVV(bureau van toerisme) en AGB (cultuurcentra en musea)op de vorige gemeenteraad goed te keuren. Maar als het om wettelijke verplichtingen gaat en de rechten t.a.v. de gemeenteraadsleden en de bevolking, dan verliezen plots interesse en vervallen ze in bestuursloosheid.”

We besloten om het huishoudelijk reglement ook de 21ste eeuw in te heffen en digitalisering, inspraak en openbaarheid van bestuur te maximaliseren. Zo stellen wij voor alle dossiers, verslagen, agenda en uitnodigingen digitaal via e-mail aan de gemeenteraadsleden te bezorgen en vragen we een woordelijk verslag via geluidsopnames van de gemeenteraad.

We vragen naast accurate en snelle publicatie op de website van agenda’s, en verslagen ook een aanplakking van de agenda van de gemeenteraad  en andere raden niet alleen in Middelkerke aan het gemeentehuis, maar ook aan de bibliotheken(trefpunten) in Westende, Lombardsijde en Leffinge. (ook de buurgemeenten hebben recht op toegankelijke informatie)

We voorzien ook een ruimere inspraak voor de bevolking door op het einde van de gemeenteraad een inspraakmoment te organiseren. We stellen voor om op het einde van de openbare zitting, elke aanwezige in het publiek de kans te geven een vraag te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Een openheid van bestuur die reeds in verschillende gemeenten van toepassing is.

Jean Marie Dedecker: “ We roepen ook een halt toe aan de graaicultuur en het kwistig uitdelen van zitpenningen in interne en externe verzelfstandigde agentschappen en commissies allerhande. Een graaicultuur waarvoor de belastingbetaler de factuur gepresenteerd krijgt. Bovendien brengen wij de zitpenning terug van 175 euro per zitting naar 150 euro, zowat het niveau van de ons omringende gemeenten.”

Uiteraard pasten wij het huishoudelijk reglement ook aan aan de decretale bepalingen die ingang vonden op 01/01/2013 en namen meteen de bepalingen die ingang vinden op 01/01/2014 mee op, een kwestie van efficiƫntie en vooruitziend denken.

Hoewel wettelijk verplicht met ingang van 01/01/2007 de gemeente Middelkerke een deontologische code moest aannemen voor lokale mandatarissen deed zij dit pas in oktober van 2007. Vermist een deontologische code onlosmakelijk verbonden is met de rechten en plichten van de gemeenteraadsleden vermeldt in het huishoudelijk reglement, en wij van mening zijn dat ook nieuwe gemeenteraadsleden een deontologische code moeten goedkeuren, vragen wij op dezelfde zitting de goedkeuring van een deontologische code door de nieuwe gemeenteraad.

Jean Marie Dedecker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten